top of page

UTHA Oy | Tietosuoja 

Utha Oy:n sähköiset potilastiedot säilytetään kryptatussa ja salasanalla suojatussa muodossa. Paperinen potilasarkisto on suojattu asianmukaisella potilasasiakirjojen säilyttämistä vaativalla tavalla.

Utha Oy huolehtii omien laitteidensa asianmukaisesta suojauksesta, tietoturvasta ja päivityksistä. Utha Oy:n tiedot ovat vahvasti suojattuja ja käytössä on yrityspalomuuri sekä tietoturvapalvelut (mm. F-Secure). Utha Oy käyttää etäyhteyksissä terveydenhuoltoon soveltuvia ja terveydenhuollon tietoturvavaatimukset täyttäviä etäyhteyksiä. Utha Oy:n vastaanottotilat ovat lukittuja.

Lait: Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009), Tietosuojalaki 1050/2018, Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 13§ (785/1992),

Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000), Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä annettu laki (159/2007).

bottom of page